Malá knihovnická slavnost 2014

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pravidelně každý rok, vždy v listopadu, oceňuje nejlépe pracující neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina – letos to bylo již potřinácté. Titul knihovna Vysočiny získalo doposud 166 knihoven, 10 knihoven ocenění II. stupně a 6 knihoven bylo vyhodnoceno za nejlepší webové stránky.

Při vyhodnocení těch nejlepších vycházíme z návrhů pověřených knihoven a to krajské knihovny, MěK v Jihlavě, MěK v Pelhřimově, MěK v Třebíči a KMJS ve Žďáře nad Sázavou.

Rovněž v letošním roce získala z každého okresu jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny 2014, další pak ocenění II. stupně – jsou to knihovny, které již jednou na MKS ocenění získaly, od té doby však zaznamenaly ve své činnosti další pokrok.

Stalo se již tradicí, že vyhodnotíme navíc i dvě neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina s nejlepší webovou stránkou.

Titul Knihovna Vysočiny 2014 získaly knihovny:
Knihovna městyse Uhelná Příbram – knihovnice Jana Rejchartová (okres Havlíčkův Brod)
Obecní knihovna Kněžice – knihovnice Dana Žáková (okres Jihlava)
Obecní knihovna Pošná – knihovník Jaroslav Kropáček (okres Pelhřimov)
Místní knihovna Litohoř – knihovnice Helena Hanzalová (okres Třebíč)
Místní knihovna Hamry nad Sázavou – knihovnice Marcela Vašková (okres Žďár n. Sázavou)

Titul Knihovna Vysočiny 2014 – ocenění II. stupně:
Místní knihovna Horní Krupá – knihovnice Ludmila Cicková a Miloslava Beranová (okres  Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Kamenice u Jihlavy – knihovnice Marie Rečová a Jaroslava Vébrová (okres Jihlava)
Místní knihovna Košetice – knihovnice Božena Duffková (okres Pelhřimov)
Obecní knihovna Hartvíkovice – knihovník Zdeněk Nováček (okres Třebíč)

Místní knihovna Rovečné – knihovnice Zdeňka Pospíšilová (okres Žďár n. Sázavou)

Ocenění za nejlepší webové stránky – na hodnocení se podílelo všech 5 pověřených knihoven. Na prvních dvou místech se umístily stejné knihovny jako v minulém roce. S největším počtem bodů zvítězila Obecní knihovna Oudoleň v okrese Havlíčkův Brod, kde vede knihovnu paní Olga Hussliková.

Druhé místo obhájila Obecní knihovna Petrůvky v okrese Třebíč (mimochodem Knihovna roku 2010). Na tvorbě vynikajících webových stránek se podílí knihovnice Ing. Jana Krejčí  s paní Ivetou  Beštálovou.

Nejprve převzali ocenění knihovníci, jejichž knihovna získala titul „Knihovna Vysočiny 2014“:

V okrese Havlíčkův Brod  Knihovna městyse Uhelná Příbram, kde funkci knihovnice převzala  před 17 lety od své matky paní Jana Rejchartová.

Knihovna je výhodně umístěna v centru obce, téměř 20% z počtu obyvatel jsou její stálí návštěvníci. K dispozici mají vedle rozsáhlé nabídky knih i několik titulů periodik a 3 počítače s internetem. Knihovna v Uhelné Příbrami se pod vedením paní Rejchartové stala oblíbeným místem setkávání občanů při různých akcích a plní tak funkci komunitního centra obce v pravém slova smyslu.

Sama knihovnice má o vše nové v oblasti knihovnictví zájem – pravidelně se zúčastňuje akcí pořádaných krajskou knihovnou, ať je to již vzdělávání v oblasti informační gramotnosti, či tvůrčích aktivit.

Zřizovatel knihovny ji hodnotí slovy „paní Rejchartová je k návštěvníkům knihovny vstřícná, milá a každému dovede poradit s výběrem vhodné knihy“.

Bylo nám ctí, že i krajská knihovna mohla činorodou práci paní Jany Rejchartové ocenit.

předání oceněníknihovna Uhelná Příbramknihovnice

Obecní knihovna v Kněžicích se řadí mezi největší knihovny Jihlavského regionu, je bohatě zásobená knihovním fondem čítajícím téměř 8 000 svazků knih. Obecní úřad každoročně přispívá na nákup nových knih a zajímavých časopisů nemalou finanční částkou.

Od listopadu r. 2004 sídlí knihovna ve 4 místnostech v přízemí zrekonstruovaného zámku a od tohoto roku ji spravuje s vitalitou sobě vlastní paní Dana Žáková. Ke knihovně patří i místnost se stálou expozicí živé a neživé přírody Vysočiny, kam pravidelně zavítají a expozici si prohlédnou i všichni žáci místní mateřské a základní školy.

Knihovna splňuje veškeré požadavky současného knihovnictví. Zásluhou programu Clavius REKS je plně automatizovaná, v knihovně jsou k dispozici 2 počítače s internetovým připojením. Na doplnění vlastního bohatého fondu paní Žáková hojně využívá i výměnné soubory knih z MěK v Jihlavě včetně zajištění doporučené školní a zájmové četby formou meziknihovní výpůjční služby.

Vzhledem k vynikajícím knihovnickým výsledkům a péči o knihovnu jako „komunitní a informační centrum obce“ si paní Dana Žáková titul Knihovna Vysočiny roku 2014 plně zaslouží.

 

předání ocenění knihovna Kněžice knihovnice

Obecní knihovna Pošná na Pelhřimovsku má dlouholetou tradici, první písemné zmínky o ní jsou z roku 1946.

Po roce 1948 byla knihovna přemístěna do objektu, kde sídlil i tehdejší Místní národní výbor. V roce 1996 došlo k dalšímu – a snad na dlouhou dobu i poslednímu – stěhování do budovy „velké“ školy, kde najdeme knihovnu dnes. O knihovnu a její návštěvníky pečuje již téměř 20 let pan Jaroslav Kropáček.

Díky podpoře Obecního úřadu v Pošné jsou neustále vylepšovány podmínky pro její provoz. Za poslední roky tak došlo k výměně oken, byly instalovány nové regály na knihy a zakoupena akumulační kamna. Počítač s internetem a on-line katalog je samozřejmostí.

Původní knihovní fond pošenské knihovny je pravidelně doplňován o výměnné soubory z Městské knihovny v Pelhřimově. V současnosti knihovna eviduje 29 čtenářů.

Je potěšitelné, že i v dnešní době, kdy se většina informací přestěhovala na obrazovky počítačů, tabletů či chytrých telefonů, trvá zájem návštěvníků knihovny o „starou dobrou knihu“. Přejme jí, aby tomu tak bylo i nadále.

Za dlouholetou obětavou práci si pan Jaroslav Kropáček  získal náš obdiv. Věříme, že získané ocenění bude povzbuzením v jeho další knihovnické činnosti.

předání oceněníknihovna Pošnáknihovník

V okrese Třebíč získala ocenění Místní knihovna Litohoř. V obci funguje od roku 1973 a splňuje veškeré požadavky moderní knihovny. Nachází se v prostorách místního kulturního domu, je vybavena novým nábytkem a od roku 2007 je plně automatizovaná. Řadu let ji úspěšně vede paní Helena Hanzalová, která vzorně spolupracuje s Útvarem služeb knihovnám Městské knihovny v Třebíči.

Příkladná je péče zřizovatele o materiální zabezpečení chodu knihovny i o její rozvoj. V obci se nachází mateřská i základní škola, se kterými knihovna úzce spolupracuje. Nezapomíná však ani na ostatní spoluobčany. Proto v minulém roce zažádala obec o grant VISK 3 z programu Ministerstva kultury ČR, ve kterém uspěla a mohla tak pořídit do knihovny i nové technologické vybavení. Hlavně koupě dataprojektoru nabízí nové možnosti různých akcí zaměřené jak pro děti, tak pro dospělé. Obec vytváří své knihovně dobrou pozici pro budoucnost a věří, že ji budou obyvatelé obce stále rádi navštěvovat.

Děkujeme paní Heleně Hanzalové za dobře vykonanou práci a přejeme jí hodně elánu i do dalších let.

předání oceněníknihovna Litohořknihovnice

Ve Žďárském regionu si zaslouží uznání zcela jistě Místní Knihovna Hamry nad Sázavou, kde je knihovnicí již 15 let paní Marcela Vašková. Knihovna je otevřena jednou týdně … „ale pokud čtenáři potřebují, jsem ochotna přijít po domluvě i mimo vyhrazený čas“, říká knihovnice. V rámci meziknihovní výpůjční služby paní Vašková osobně vyzvedává požadované tituly knih z KMJS ve Žďáře nad Sázavou, tudíž čtenáři nemusí platit poštovné. V mnoha případech obětavě donese požadovanou literaturu osobně až domů. Příkladná je spolupráce knihovny s místní MŠ. Děti přicházejí během dopoledne (tak jim to více vyhovuje) se svými učitelkami, aby se seznámily s knihovnou, knihami a staly  se tak novými čtenáři.

Minulý rok i letos knihovna spolupracovala s místní skupinou Údolí slunce při zajištění celostátní akce Noc s Andersenem. Děti přišly v podvečer do knihovny se svými vedoucími a zúčastnily se večerního programu. Ten sestával z četby a povídání o komisaři Vrťapkovi.

A opět si dovolím citovat slova knihovnice „měla jsem velkou radost, když jsem při této příležitosti slyšela číst děti, které před třemi roky přišly do knihovny poprvé za ručku se svými učitelkami z MŠ“.

Úrovní poskytovaných služeb splňuje Místní knihovna v Hamrech nad Sázavou beze zbytku představu o knihovně jako o živém kulturním centru obce.

předání oceněníknihovna Hamry nad Sázavouknihovnice

Titul Knihovna Vysočiny 2014 – ocenění II. stupně byl udělen následujícím knihovnám:

Na Havlíčkobrodsku převzaly ocenění za velmi dobré vedení Místní knihovny v Horní Krupé dvě knihovnice –  paní Ludmila Cicková a paní Miloslava Beranová.

Tato knihovna získala titul Knihovny Vysočiny hned v prvním roce konání Malé knihovnické slavnosti, tedy v roce 2002 (pod vedením paní Evy Skálové). Ta se však bohužel musela z rodinných důvodů odstěhovat. Naštěstí obecní úřad našel zcela odpovídající náhradu. Svým aktivním a milým přístupem získaly obě nově jmenované knihovnice zájemce zejména z řad dětí, knihovnu navštěvuje 32 čtenářů do 15 let. Vybudovaný dětský koutek zve k návštěvě maminky s malými dětmi. Knihovnice zajišťují pro své čtenáře žádané knihy osobním výběrem v krajské knihovně i prostřednictvím MVS.

Knihovna v Horní Krupé měla vždy velmi dobré zázemí v samosprávě, která vytvářela pro její rozkvět optimální podmínky. Byla jednou z prvních automatizovaných knihoven v okrese Havlíčkův Brod. Velmi pěkné prostředí láká k její návštěvě za účelem získání nové knihy, či účasti na společenské akci.

Zásluhy paní Ludmily Cickové a paní Miloslavy Beranové v oblasti knihovnictví jsou nemalé a tak pod jejich vedením získala knihovna ocenění II. stupně zcela oprávněně.

předání oceněníknihovna Horní Krupáknihovnice

Okres Jihlava se může chlubit vynikající knihovnou v Kamenici u Jihlavy, která byla za svoji rozsáhlou knihovnickou činnost pod vedením paní Marie Rečové oceněna v krajské knihovně již v r. 2003. V následujících letech pak zaznamenala další podstatné změny. Zřizovatel činnost knihovny vydatně podporuje a tak byla v roce 2008 jmenována ještě jedna knihovnice, paní Jaroslava Vébrová. V r. 2009 získala knihovna v soutěži Vesnice roku „Diplom za vzorné vedení knihovny“. Obdržené finanční prostředky byly použity k zakoupení nové výpočetní techniky – nového počítače a barevné laserové tiskárny s kopírkou. Nyní knihovna využívá 3 počítače s internetovým připojením a je plně automatizovaná pomocí knihovnického systému Clavius REKS, který nahradil původní zastaralý program. Za zmínku stojí i nové webové stránky.

Knihovnice vykonávají záslužnou práci především pro děti a mládež. Spolupracují s místní ZŠ na dlouhodobém projektu, díky kterému děti získávají znalosti o historii Kamenice. Při besedách se seznamují s její historií, poté si samy zjišťují skutečnosti podle vyprávění starších obyvatel. Další součástí projektu jsou besedy o slavných rodácích, které probíhají v místní historické tvrzi, jejíž zpřístupnění s výkladem paní Rečová zajišťuje.

Zásluhou paní Marie Rečové a paní Jaroslavy Vébrové je činnost knihovny na vynikající odborné úrovni a knihovna zaujímá v povědomí občanů své nezastupitelné místo.

předání oceněníknihovna Kamenice u Jihlavyknihovnice

Na Pelhřimovsku je tento vyšší stupeň ocenění udělen Místní knihovně Košetice. Tato knihovna i její dlouholetá knihovnice paní Božena Duffková získala uznání na MKS již v roce 2003. V roce 2004 byl zaveden automatizovaný výpůjční systém a díky tomu se její služby podstatně zkvalitnily. Knihovna byla postupně vybavena nejnovější technikou.

Knihovnice paní Božena Dufková se o návštěvníky knihovny stará velice dobře, dá se říci nadstandardně. Zná jejich čtenářské zájmy, aktivně jim doporučuje a vybírá knihy přesně dle jejich požadavků. Ke spokojenosti čtenářů slouží i poměrně rozsáhlá výpůjční doba – v pondělí od 9.00 – 16.00 hodin a v sobotu od 9.00 – 13.00 hodin, dále bohatý knihovní fond (téměř 8 000 svazků knih) a předplatné 5-ti druhů časopisů. Pro rozšíření nabídky čtenářům je využíván výměnný systém souborů knih z MěK v Pelhřimově.

V minulém roce navštívilo knihovnu přes 2 000 návštěvníků.

Na závěr slova zřizovatele knihovny: „V poslední době dochází v celé společnosti díky záplavě jiných forem zábavy, k útlumu čtení knih. Přesto se nám daří naši knihovnu neustále rozšiřovat a modernizovat. Věříme, že tomu tak bude i nadále“.

Pod vedením paní Boženy Duffkové se Místní knihovna v Košeticích stala skutečně fungujícím a příjemným místem pro zábavu a vzdělávání.

předání oceněníknihovna Košeticeknihovnice

 

Městská knihovna v Třebíči navrhla na ocenění II. stupně Obecní knihovnu Hartvíkovice. Titul Knihovna Vysočiny získala, stejně jako předchozí dvě knihovny, již v roce 2003 za působení současného knihovníka pana Zdeňka Nováčka.

Knihovna má v obci dlouholetou tradici, která je zároveň i tradicí rodinnou. Roli knihovníků zde již léta obsazuje rod Nováčků. A o tom, že jsou to opravdu ti nejlepší, svědčí i současný knihovník pan Zdeněk Nováček. Stojí nejen v čele knihovny, ale opakovaně i v čele obce. Střet zájmu nehrozí, naopak, vše je v nejlepším souladu. A pokud někdy starostenská funkce zapříčiní zaneprázdnění, je po ruce už nejmladší generace Nováčků, která pomalu přebírá v knihovně žezlo.

Veškerá činnost v knihovně je již několik let plně automatizovaná, k dispozici je kvalitní internetové připojení a funguje vlastní webová stránka, jako jedna z prvních v okrese Třebíč.

Místní škola i školka zařazuje pravidelné návštěvy pana knihovníka do svého učebního plánu. Celé obecní zastupitelstvo podporuje snahu pana starosty o rozvíjení spolupráce mezi jednotlivými místními spolky a knihovnou.

Již nyní se má Obecní knihovna v Hartvíkovicích čím chlubit, další nemalé plány však mají i do budoucna.

knihovníkknihovna Hartvíkovice

Také v abecedním pořadí poslední okres Žďár nad Sázavou má svoji vynikající knihovnu. Je to Místní knihovna v Rovečném, kterou vede od roku 2007 paní Zdeňka Pospíšilová. Knihovna s bezbariérovým přístupem má pro návštěvníky k dispozici téměř 6 000 svazků knih a 3 druhy časopisů. Celoročně včetně prázdnin je otevřena od 16.00 – 18.00 hodin, v zimních měsících pak navíc vždy v úterý od 9.00 – 10.00 hodin. Moderně a účelně zařízená knihovna je kulturním centrem obce. Paní Pospíšilová zavedla „Tvořivé úterky pro všechny generace“ a kroužek pro žáky místní ZŠ tzv. „Tvořeníčko“, kde v samostatné výtvarné dílně, nacházející se v sousedství rozlehlé půjčovny, probíhají ruční práce – malování na sklo, drátkování, šperky z korálků zdobení svíček, ubrousková technika, zdobení perníčků a proběhl i kurz keramiky.

Z dalších oblíbených akcí pro děti je to „Čtení dětem“ a výstavky z jejich výrobků a obrázků. Již několik let se v knihovně schází Klub šachistů a pořádají se turnaje pro děti i dospělé.

Pod vedením paní Zdeňky Pospíšilové se stala Místní knihovna v Rovečném jednou z nejaktivnějších knihoven na Žďársku. Věříme, že i nadále zůstane svým čtenářům a knihovně věrná.

předání oceněníknihovna Rovečnéknihovnice

Malá knihovnická slavnost, konaná pravidelně od roku 2002, přispívá k podpoře malých neprofesionálních knihoven. Získané ocenění je povzbuzením pro knihovníky v jejich další obětavé a nezištné práci. Naším cílem je však i podchycení většího zájmu zřizovatelů o provoz „svých“ knihoven.

Nahoru