Malá knihovnická slavnost 2016

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala 23. listopadu již patnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které se snaží ocenit záslužnou práci knihovníků neprofesionálních knihoven v Kraji Vysočina.

Pod jejich vedením se knihovny mění na moderní centra kulturního a společenského života. Na tom však mají nemalou zásluhu i zřizovatelé knihoven, kteří neváhají investovat finanční prostředky do zlepšení prostorových podmínek a vybavení knihoven. Knihovny jsou vizitkou obce a pouze ty pěkné se stanou oblíbeným místem pro setkávání dětí i dospělých.

Při vyhodnocení „těch nejlepších“ jsme podobně jako v přechozích letech vycházeli z návrhů pracovníků pověřených knihoven.

Stalo se již tradicí, že vyhodnotíme také jednu neprofesionální knihovnu s nejlepší webovou stránkou.

 Titul Knihovna Vysočiny 2016 získaly knihovny:

Obecní knihovna Krátká Ves – knihovnice Lucie Machová (okres Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Panská Lhota – knihovnice Marta Plachá (okres Jihlava)
Místní knihovna Vyskytná – knihovnice Věra Jarošová (okres Pelhřimov)
Místní knihovna ve Slavičkách – knihovnice Lenka Saitlová (okres Třebíč)
Místní knihovna Sejřek – knihovnice Marie Minaříková (okres Žďár nad Sázavou)

Titul Knihovna Vysočiny 2015 – ocenění II. stupně (knihovny, které již jednou na MKS uspěly, od té doby však zaznamenaly ve své činnosti další pokrok):
Obecní knihovna Knyk – knihovník Karel Černý (okres Havlíčkův Brod)
Knihovna městyse Větrný Jeníkov – knihovnice Martina Lisová a Eva Šamánková (okres Jihlava)
Místní knihovna Onšov – knihovnice Hedvika Vodrážková (okres Pelhřimov)
Obecní knihovna Římov – knihovnice Dana Dvořáčková (okres Třebíč)
Knihovna městyse Bobrová – knihovnice Hana Hájková (okres Žďár nad Sázavou)

Nejprve převzali ocenění knihovníci, jejichž knihovna získala titul „Knihovna Vysočiny 2016“:
První oceněnou knihovnou na Havlíčkobrodsku byla Obecní knihovna Krátká Ves. Právě tato knihovna je příkladem spojení aktivní šikovné knihovnice a prozřetelného vedení obce. Po více než desetileté stagnaci se knihovny, na podzim roku 2013, ujala Mgr. Lucie Machová a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Její zásluhy o zaktivizování této knihovny jsou nemalé, ke všemu přispěla i její profesionální odbornost. V knihovně proběhla rozsáhlá aktualizace knihovního fondu, následovala automatizace knihovny a první kulturní akce pro veřejnost, které přilákaly nové čtenáře. Jen namátkou můžeme vyjmenovat pletení z papírového pedigu, enkaustiku, strašidelnou stezku, lampionový průvod a pletení z pedigu. V současné době knihovnu navštěvuje 42 čtenářů, což je téměř 30 % z počtu obyvatel.Poděkování náleží nejen knihovnici, ale také zřizovateli knihovny. Jeho zásluhou proběhla začátkem letošního roku rekonstrukce místnosti a knihovna byla vybavena novým účelným nábytkem. Obecní knihovna v Krátké Vsi je moderním kulturním zařízením s nemalými plány do budoucna – po zásluze získala titul „Knihovna Vysočiny roku 2016“.

DSCN6142 Obecní knihovna Krátká Ves DSC_0699

Místní knihovna v Panské Lhotě na Jihlavsku je jednou z šesti poboček Městské knihovny v Brtnici. Od r. 1999 ji vede současná knihovnice paní Marta Plachá, která si dlouhá léta v nevyhovujících podmínkách „užila svoje“. V roce 2014 se podařilo městu Brtnice zrekonstruovat přízemí kulturního domu, kde vznikly pro knihovnu pěkné bezbariérové prostory. Knihovna je vybavená novým nábytkem, dvěma počítači a je plně automatizovaná. Veřejný internet pro občany je samozřejmostí. Díky novému umístění získala knihovna další čtenáře z řad seniorů a rodičů s dětmi, kteří se mohou zabavit i nově zakoupenými stolními hrami. Paní knihovnice dokáže, s přihlédnutím k dlouhodobému působení v knihkupectví, vybrat pro své čtenáře přesně ty knihy, které je zaujmou. Nabídku knih rozšiřuje prostřednictvím výměnných souborů z MěK v Jihlavě. Ve spolupráci s osadním výborem pořádá každoročně řadu akcí za hojné účasti spoluobčanů. Knihovna je vždy tematicky vyzdobena dle ročního období a pravidelně jsou zde vystavovány kresby z knih, které zaujaly malé čtenáře. Místní knihovna Panská Lhota dosahuje výborných knihovnických výsledků a splňuje představu knihovny jako komunitního centra obce. Titul Knihovna Vysočiny roku 2016 si právem zaslouží.

knihovna Panská Lhota DSC_0716 DSC_0748

V okrese Pelhřimov získala ocenění Místní knihovna Vyskytná, která má více jak stoletou historii, byla založena již v roce 1904. V roce 2003 byla knihovna přestěhována na obecní úřad do dvou menších místností, kde se knihovny ujala v roce 2010 současná knihovnice paní Věra Jarošová. Pro děti pořádá zábavná soutěžní dopoledne či odpoledne, dále maraton čtení ve škole. Každý rok je vyhlášen nejlepší dětský čtenář a odměněn knihou. Od roku 2013, ve spolupráci se základní školou a obecním úřadem, připravuje „Pasování prvňáčků na čtenáře“. Práce s dětmi se určitě vyplatí, do knihovny chodí pravidelně 26 dětí do 15 let. S obecním úřadem spolupracuje paní Jarošová především na tzv. „Besedách při kávě“, které se zúčastní, vždy poslední středu v měsíci, i různí přednášející. Obyvatelé obce jsou zváni na výstavy, které pořádá paní knihovnice v prostorách obecního úřadu. Největší úspěch mají pravidelné několikadenní prodejní výstavy před Vánocemi a Velikonocemi. Menší výstavy, většinou z historie a současnosti obce, jsou v knihovně připravovány každý měsíc. Paní Věra Jarošová zaslouží uznání nejen za knihovnické výsledky, ale také za podporu mezigeneračního setkávání občanů a udržování místních tradic (vydala i malou brožuru pověstí z Vyskytné). Za to vše náleží paní Věře Jarošové poděkování od místních obyvatel i od krajské knihovny.

knihovna Vyskytná DSC_0719 DSC_0742

V okrese Třebíč získává titul Knihovna Vysočiny 2016 Místní knihovna ve Slavičkách. Slavičky jsou relativně malá obec, přesto zde péči o svoji knihovnu nezanedbávají. Paní knihovnice Mgr. Lenka Saitlová vede místní knihovnu již několik let. Funkci převzala po své matce, která ji s láskou vykonávala dlouhá léta. A tak knihovnictví zůstalo v rodině. Ke zkvalitnění své práce využívá paní Saitlová automatizovaný systém Clavius REKS, nabízí on-line katalog pro veřejnost, v loňském roce vytvořila k důstojné prezentaci svých služeb samostatnou webovou stránku, kterou pravidelně aktualizuje. Pro místní maminky s dětmi pořádá různé výtvarné činnosti, snaží se mezi nimi probudit čtenářský zájem a všemožně se zapojuje do kulturního života obce. Není to lehká práce, v obci není škola, ani školka. Přesto dokázala svým nadšením knihovnu zviditelnit a dostat ji do povědomí nejen svých spoluobčanů. Prostorná a plně vybavená knihovna se tak stala příjemným místem pro setkávání dětí i dospělých.

knihovny Slavičky knihovnice

Místní knihovna v Sejřku v okrese Žďár nad Sázavou byla založena již v roce r. 1898, Sborem dobrovolných hasičů. Od roku 1956 zde vykonává funkci knihovnice paní Mgr. Marie Minaříková (tedy neuvěřitelných 60 let). Knihovna se nachází v 1. patře budovy obecního úřadu a stala se oblíbeným místem setkávání občanů všech věkových skupin, od dětí až po seniory. Paní Marie Minaříková se snaží svým čtenářům obětavě zajistit všechny knihy o které mají zájem. Obec pravidelně přispívá na nákup nových knih a časopisů. Ke zpestření nabídky jsou využívány i výměnné soubory knih z Knihovny Matěje Josefa Sychry. Největší odměnou pro paní Minaříkovou jsou spokojení čtenáři. Jako dlouholetá učitelka umí probudit u dětí zájem o knihy a čtenářství. Také vede s dětmi kroužek, ve kterém společně čtou. Jelikož je knihovna v malé obci, knihovnice svoje čtenáře velmi dobře zná, poradí s výběrem knih a také každého vyslechne a povzbudí vlídným slovem, ať je to malý školáček, nebo starší člověk. Paní Minaříková je velmi energická a aktivní, stále někde cestuje a účastní se setkání s bývalými kolegy a studenty. Je spoluautorkou myšlenky a realizace naučné stezky v okolí Sejřku – dokáže o tom s nadšením i zasvěceně hovořit. A co říká starostka obce „na paní Marii Minaříkou jsme v Sejřku právem hrdi a věříme, že i nadále jí bude sloužit zdraví a zůstane své knihovně a čtenářům věrná“.

021 DSC_0724 DSC_0747

Titul Knihovna Vysočiny 2016 – ocenění II. stupně byl udělen následujícím knihovnám:

Obecní knihovna v Knyku získala pod vedením současného knihovníka pana Karla Černého titul Knihovna Vysočiny hned v prvním roce konání Malé knihovnické slavnosti, v roce 2002.I tato knihovna je dokladem, jak velice záleží na postoji obecního úřadu ke knihovně. Nejdříve byla přestěhována do snadněji přístupných bezbariérových prostor, v březnu letošního roku proběhla celková rekonstrukce a vybavení novým nábytkem v rozsahu 410 000 Kč. Pan Karel Černý se svým čtenářům příkladně věnuje. Knihovna je otevřena 2x v týdnu po 2 hodinách (a to i v sobotu dopoledne). Vedle dostatečné nabídky nových knih (v roce 2015 byl přírůstek 350 sv.), půjčuje také CD a DVD z akcí pořádaných obcí, na kterých se také podílí.Příkladná je i spolupráce s krajskou knihovnou, od které pan Černý získává v dostatečné míře výměnné soubory nových knih. Obecní knihovna v Knyku plní funkci informačního centra, má vynikající spolupráci s vedením obce i s dobrovolníky, a to vše jí dává předpoklad dalšího efektivního rozvoje.

knihovna Knyk DSC_0726 DSC_0745

Vynikající knihovnou na Jihlavsku je Knihovna městyse Větrný Jeníkov. Je příkladem knihovny, která se změnou knihovnice zaznamenala doslova „raketový vzestup“. Mgr. Martina Lisová převzala knihovnu v roce 2011 a jako členka zastupitelstva se zasadila o nové umístění dříve stagnující knihovny. Z nevyhovujících prostor byla přestěhována do zrenovovaných místností v opravené části zámku. Vznikla tak ojedinělá a půvabná knihovna, zasazená do historických prostor, poskytující knihovnické služby na úrovni odpovídající současným požadavkům. V souvislosti s nástupem paní Lisové do funkce starostky městyse, se na provozu knihovny od začátku loňského roku podílí ještě jedna knihovnice, paní Eva Šamánková. Kromě klasického knihovního fondu si čtenáři mohou půjčit více jak 30 společenských her a vybírat z množství audioknih a časopisů. K dispozici je i dětský koutek pro malé čtenáře. Mnoho návštěvníků přilákaly pravidelně konané akce – Noc s Andersenem, Zámecké nocování, Indiánské léto a další, na obrátkách nabírá spolupráce se školou. Od jara letošního roku se knihovna prezentuje také prostřednictvím Facebooku. Paní Šamánková spolupracuje s mnoha nakladatelstvími, píše recenze knih na blogu a sociálních sítích, je velmi aktivní při získávání knih. Slovy knihovnic: „Stručně řečeno – máme z naší knihovny velkou radost. Děláme to s nadšením a zaujetím a tou největší odměnou je velké množství knihomolů, kteří se potkávají v krásném zámeckém prostředí, sdělují si své dojmy a postřehy, sdílí společně lásku ke knihám a pak ji předávají dál“. Knihovna městyse Větrný Jeníkov získala titul knihovna Vysočiny v roce 2013, nyní zcela po zásluze i ocenění II. stupně. Smělé plány má však tato knihovna i do budoucna, kdy by měla získat v prostorách zámku ještě lepší umístění.

knihovna Větrný Jeníkov DSC_0729 DSC_0752

Místní knihovna v Onšově na Pelhřimovsku získala titul Knihovna Vysočiny v roce 2009 pod vedením tehdejší knihovnice paní Evy Mostové. K rozvoji knihovny došlo zejména po jejím přestěhování do budovy bývalé školy – knihovna byla zautomatizována a úzká spolupráce byla navázána s místním domovem důchodců, do kterého byly půjčovány knihy a starším občanům chodila knihovnice předčítat.  V současnosti je knihovnicí paní Hedvika Vodrážková. Pod jejím vedením a osobním nasazením byla knihovna přestěhována do větších prostor, které daleko více vyhovují potřebám čtenářů. Nově připravila pravidelná úterní setkání dětí všech věkových kategorií. Poslechnou si krátké čtení v rámci akce „Celé Česko čte dětem“ a pak se věnují hrám, kvízům, tvoření. Nejraději mají „tvořivé vyrábění a nacvičování divadla“. Divadelní hry a pohádky, které přes zimu nazkoušely, pak děti předvedou při „Jarním setkání občanů“ na opravdovém jevišti. Knihovna pořádá také akce pro dospělé – besedy, ruční tvoření a výstavy. Za svoji vysoce prospěšnou práci získala paní Hedvika Vodrážková pro knihovnu v Onšově ocenění II. stupně zcela oprávněně.

knihovna v Onšově DSC_0733 DSC_0751

Obecní knihovna Římov v okrese Třebíč je knihovna s velkým potenciálem. Knihovnice paní Dana Dvořáčková navázala na svého předchůdce pana Stanislava Kujala (který získal pro knihovnu titul Knihovna Vysočiny 2007) a nabízí kvalitní, moderní služby všem spoluobčanům. Knihovna dosahuje dlouhodobě výborných výsledků, svědčí o tom i trvale rostoucí počet uživatelů a návštěvníků knihovny. Disponuje kvalitním připojením na internet, využívá plně automatizovaný knihovní program Clavius REKS. Paní Dana Dvořáčková se pravidelně zúčastňuje školení pořádaných útvarem služeb knihovnám v Městské knihovně v Třebíči a novinky pak přenáší do své praxe. Několikrát ročně jezdí pro své čtenáře vybírat nové knihy z výměnného fondu. Spolupracuje s místní školou a školkou, dětskými výtvarnými pracemi pak vyzdobuje prostory knihovny. Její obětavost a pečlivost je příkladná. Pro svoji práci má dostatečnou podporu od svého zřizovatele, který na moderní technické vybavení knihovny získal finanční prostředky z grantového programu VISK 3.

knihovna Římov DSC_0735 DSC_0749

Poslední knihovnou, která získala ocenění II. stupně je Knihovna městyse Bobrová, která se svými výsledky řadí k těm nejlepším v našem kraji. Titul Knihovna Vysočiny získala v roce 2005 pod vedením dlouholetého, pečlivého a obětavého knihovníka pana Jiřího Šoustara. Ten ji pak ze zdravotních důvodů předal paní Haně Hájkové. Příchodem nové knihovnice však knihovna rozkvetla, ožila dílničkami a různými jinými akcemi pro děti i dospělé, které organizovala vždy se usmívající, milá knihovnice. V loňském roce získala knihovna konečně nové prostory v budově mateřské školy a to už se paní Hájková věnuje knihovně s plným nasazením a vymýšlí další nové aktivity. Také v rámci svého zaměstnání, jako asistentka pedagoga na Základní škole v Bobrové, ochotně pomáhá dětem s handicapem zvládat školní docházku a po vyučování dále pracuje s dětmi v knihovně i ve školní družině. Bohatá a nápaditá nabídka akcí, jimiž se knihovna podílí na společenském životě obce, přivádí do knihovny stále více místních obyvatel všech věkových kategorií. Starostka obce hodnotí svoji knihovnici slovy: „Hana Hájková je hlavně velice dobrý a hodný člověk se srdcem na pravém místě, jsem upřímně ráda, že se naše životní cesty potkaly a já měla tu čest ji poznat.“

knihovna v Bobrové DSC_0737

Rovněž v letošním roce byla vyhodnocena v rámci Kraje Vysočina jedna neprofesionální knihovnu s nejlepší webovou stránkou. Na hodnocení se podílelo všech 5 pověřených knihoven a s největším počtem bodů zvítězila Obecní knihovna Rynárec pod vedením paní Kataríny Truplové.

DSC_0739 DSC_0744

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Nahoru