Malá knihovnická slavnost 2015

Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě pořádala 25. listopadu již čtrnáctým rokem „Malou knihovnickou slavnost“, na které oceňuje nejlépe pracující neprofesionální knihovny v Kraji Vysočina.

I v letošním roce získala z každého okresu jedna knihovna titul Knihovna Vysočiny roku 2015, další pak titul Knihovna Vysočiny 2015 – ocenění II. stupně.

Titulem „Knihovna Vysočiny“ oceňujeme sice knihovny, ale všichni víme, že jde o uznání obětavé práce knihovníků. Pod jejich vedením se knihovny mění na moderní centra kulturního a společenského života. V knihovnách se pokrok nezastavil, postupně se automatizují, mají vlastní webové stránky i on-line katalog. Při vyhodnocení „těch nejlepších“ jsme opět přihlédli k návrhům pracovníků pověřených knihoven.

Stalo se již tradicí, že vyhodnotíme také jednu neprofesionální knihovnu s nejlepší webovou stránkou.

Titul Knihovna Vysočiny 2015 získaly knihovny:
Místní knihovna Bohumila Vavrouška Slavětínského ve Slavětíně – knihovnice Jaroslava Doleželová (okres Havlíčkův Brod)
Místní knihovna Hodice – knihovnice Ivana Kalinová a Helena Špringerová (okres Jihlava)
Místní knihovna Mezná – knihovnice Milada Smržová (okres Pelhřimov)
Místní lidová knihovna Pokojovice – knihovnice Jana Brychtová (okres Třebíč)
Místní knihovna Olešná – knihovník Josef Dvořák (okres Žďár nad Sázavou)

Titul Knihovna Vysočiny 2015 – ocenění II. stupně:
Místní knihovna Sázavka – knihovnice Eva Vlčková (okres Havlíčkův Brod)
Základní knihovna a studovna Dobronín – knihovnice Renata Kunstová (okres Jihlava)
Knihovna městyse Nová Cerekev – knihovnice Dagmar Daňhelová (okres Pelhřimov)
Obecní knihovna Kožichovice – knihovnice Helena Hloušková (okres Třebíč)
Místní knihovna Polnička – Dana Machová (okres Žďár nad Sázavou)

Ocenění za nejlepší webové stránky – na hodnocení se podílelo všech 5 pověřených knihoven a s největším počtem bodů zvítězila Knihovna Josefa Čapka v Želivě (mimochodem i svou činností vynikající knihovna), kterou vedou dvě knihovnice – paní Anděla Tomanová a paní Květa Kasalová.

Nejprve převzali ocenění knihovníci, jejichž knihovna získala titul „Knihovna Vysočiny 2015“:

V okrese Havlíčkův Brod byla oceněna Místní knihovna Bohumila Vavrouška Slavětínského ve Slavětíně. Knihovnice paní Jaroslava Doleželová má velkou zásluhu na obnovení činnosti knihovny, která byla v roce 2001 na žádost obce úředně ukončena. V roce 2008 však obecní zastupitelstvo rozhodlo, na základě návrhu současné knihovnice, o obnovení činnosti. Po nezbytných úpravách byla knihovna slavnostně otevřena 19. července 2008 v prostorách bývalé školy, kde sídlí ve dvou místnostech. Plní funkci komunitního centra obce v pravém slova smyslu – pořádají se zde výtvarné dílny pro děti a dospělé, cvičí zde hudební kroužek. Vedle běžné knihovní činnosti se v průběhu minulého roku uskutečnilo 53 kulturních akcí. V současné době je v knihovně registrováno 21 čtenářů, z toho 7 dětí do 15 let. V červenci letošního roku byla knihovna pojmenována po slavětínském rodáku, literárním historikovi a spisovateli Bohumilu Vavrouškovi, který byl vždy velkým příznivcem slavětínské knihovny.

Slavětín Jaroslava Doleželová

Chcete poznat moderní knihovnu, sympatické knihovnice a získat neotřelé nápady? Vydejte se s námi do knihovny v Hodicích na Jihlavsku.

Místní knihovna v Hodicích se přestěhovala do nových prostor v přístavbě kulturního domu v roce 2011, kde funguje společně s rodinným centrem Kostka. Toto spojení se ukázalo jako šťastné a přineslo řadu výhod. Do práce se s nadšením vrhly mladé, dynamické knihovnice paní Ivana Kalinová a paní Helena Špringerová.

Hodice  Ivana Kalinová a Helena Špringerová

Nejdříve načerpaly zkušenosti v Městské knihovně v Jihlavě a pak jsme se již doslova nestačily divit, říkají metodičky z jihlavské knihovny. Následovaly literární, malířské a fotografické soutěže, zájezdy na divadelní představení, tvořivé workshopy, čaje o páté, odpoledne pro seniory, odpoledne společenských her v knihovně, přednášky, akce pro děti – pasování prvňáčků na čtenáře, historicky první nocování v knihovně „Nocování s Večerníčkem“ a jiné.

Vedení obecního úřadu, v čele s panem starostou, činnost knihovny plně podporuje.

Místní knihovna v Hodicích zvítězila v roce 2012 v krajském hodnocení o nejlepší webovou stránku. V roce 2013 zaujala svou bohatou činností hodnotící komisi v rámci krajské soutěže Vesnice roku a jako nejlepší knihovna v rámci Kraje Vysočina se dostala do nominace na titul nevyšší – Knihovna roku 2013 v kategorii základní knihovna.

Titulem Knihovna Vysočiny roku 2015 potvrdila krajská knihovna ocenění získané na celostátní úrovni – za přeměnu stagnující knihovny na centrum rodinného života díky elánu a nadšení nápaditých knihovnic.

 V okrese Pelhřimov získala titul Knihovna Vysočiny 2015 Místní knihovna Mezná. Od svého prvopočátku byla umístěna v obecné, později v základní škole, kde v opravených prostorách sídlí dodnes (k dispozici má samostatnou místnost hned v přízemí).

Mezná Milada Smržová

Pod vedením paní Milady Smržové, se stala oblíbeným místem setkávání občanů při různých akcích, spousta pořadů se koná pro děti a to jak dvouhodinových, tak i těch, které trvají celé odpoledne. Jako příklad můžeme uvést:

  • pravidelná „středeční setkávání nejen nad knihou“
  • Noc s Andersenem
  • různé dílničky
  • výlety do přírody, cyklovýlety i sportovní hry a soutěže

I tato malá knihovna je od roku 2010 automatizovaná. Její kmenový fond je obohacován v dostatečné míře o knihy z výměnných souborů MěK v Pelhřimově.

 Na Třebíčsku funguje Místní lidová knihovna v obci Pokojovice ke spokojenosti všech obyvatel. Za vzornou péčí o ni stojí již 25 let paní Jana Brychtová, která knihovnu převzala po svém otci, rovněž dlouholetém knihovníkovi. Příkladně spolupracuje s pracovnicemi Útvaru služeb knihovnám Městské knihovny v Třebíči – pravidelně se zúčastňuje různých školení a všem novým poznatkům v oboru je otevřená.

Pokojovice Jana Brychtová

Obec Pokojovice má přibližně jen 100 obyvatel, ale knihovna má pro svoji činnost zabezpečeny nově opravené a hezky vybavené prostory. Téměř polovinu zaevidovaných čtenářů tvoří děti, na které paní Brychtová vždy myslí při zajišťování nových knih do výměnného souboru přiváženého z Městské knihovny v Třebíči.

Pan Josef Dvořák vykonává práci knihovníka v Místní knihovně Olešná od roku 1999. Knihovna je pobočkou Městské knihovny v Novém Městě na Moravě a pro svoji činnost má odpovídající umístění v jedné místnosti bývalé mateřské školy.

Svým svědomitým a zejména obětavým přístupem k lidem získává pan Dvořák celou řadu čtenářů. Literaturu půjčuje nejenom ze své knihovny, ale velice rád a ochotně jim shání knihy i odjinud. Navíc zajišťuje pro své starší spoluobčany i roznáškovou službu domů.

Ročně navštíví knihovnu (půjčovním dnem je neděle dopoledne) více než 360 uživatelů. Knihovna eviduje 50 čtenářů a zhruba 5000 výpůjček knih a časopisů ročně.

Mezi jeho velké zájmy nepatří jen knihovna a četba knih, ale také hra na varhany v místním kostele.

Olešná Josef Dvořák

Titul Knihovna Vysočiny 2015 – ocenění II. stupně jsme udělili následujícím knihovnám:

Místní knihovna Sázavka získala své první ocenění v roce 2009 za vedení bývalé knihovnice a to hlavně za tradiční knihovnické služby. S novou knihovnicí, paní Evou Vlčkovou, začala knihovna poskytovat informační služby, zajišťovat kulturní a vzdělávací akce a zajímavé aktivity pro děti.

V letošním roce měl u dětí úspěch již druhý ročník Noci s Andersenem. Pro seniory se od října rozeběhl třetí semestr Virtuální univerzity třetího věku. Pro všechny věkové kategorie začala jednou měsíčně organizovat výtvarnou dílničku. I když je paní Včková nadšená a obětavá knihovnice, říká, že bez pomoci dobrovolníků by se většina akcí uskutečnit nedala. Dosaženými výsledky a úrovní poskytovaných služeb splňuje Místní knihovna v Sázavce představu moderní knihovny a je živým kulturním centrem obce.

Sázavka Eva Vlčková

Těší nás, když se mladí lidé zapojí do vedení malých neprofesionálních knihoven a svými nápady přispějí k posunutí jejich odborné úrovně.

Vynikající knihovnou na Jihlavsku je Základní knihovna a studovna Dobronín, která vznikla sloučením obecní a školní knihovny v r. 2000, v roce 2003 získala titul Knihovna Vysočiny pod vedením tehdejší knihovnice.

Díky zájmu žáků, veřejnosti a narůstajícímu počtu knih přestala knihovna prostorově vyhovovat. Proto byla za vydatné finanční pomoci obce Dobronín přestěhována do nových prostor bývalé třídy. Z grantového programu Fondu Vysočiny pak vybavena novým nábytkem, 6 počítači s připojením na internet a multifunkční kopírkou. Od r. 2005 vede knihovnu paní Renata Kunstová. V současné době je knihovna otevřena pro žáky i vyučující 11 hodin v týdnu, pro veřejnost v úterý a ve čtvrtek po dvou hodinách.

Dobronín Renata Kunstová

Z bohaté nabídky akcí stojí za uvedení literární a cestopisné besedy se zajímavými osobnostmi, soutěže, kvízy, výstavy obrazů a fotografií, prezentace prací zájmových kroužků a pravidelné prodejní výstavy výrobků klientů chráněných dílen.

Jednou za dva měsíce zde také probíhají, pod vedením knihovnice, hodiny informační výchovy.

Paní Renata Kunstová často zajíždí do Městské knihovny v Jihlavě pro soubory na doplnění vlastního bohatého fondu a vyřídit požadavky na MVS.

Dobronínská knihovna má díky své bohaté činnosti nezastupitelné místo v kulturním životě obce.

V okrese Pelhřimov má velkou zásluhu o rozvoj Knihovny městyse Nová Cerekev paní Dagmar Daňhelová, která ji vede od 1. 1. 1957, tedy neuvěřitelných 58 let. Patří k nestorům z řad neprofesionálních knihovníků na Vysočině, pod jejím vedením se knihovna stala skutečně fungujícím a příjemným místem, kde se scházejí děti i dospělí.

Knihovna má velmi pěkné umístění v budově úřadu městyse a pod vedením paní Daňhelové byla již v roce 2006 vyhodnocena jako jedna z nejlépe pracujících knihoven v Kraji Vysočina. Knihovnu, mimo jiné, často navštěvují děti z místní mateřské a základní školy, v rámci besed se seznamují s provozem knihovny a také s novými knihami a časopisy. Starší a zdravotně handicapovaní čtenáři si zase velmi cení toho, že jim paní knihovnice knihy a časopisy donáší až domů. Ani studenti nepřijdou zkrátka. Do knihovny s nimi paní Daňhelová obětavě zajde i mimo výpůjční dobu. V současné době je v knihovně evidováno 54 čtenářů, z toho je 13 dětí.

Nová Cerekev Dagmar Daňhelová

Obecní knihovna v Kožichovicích na Třebíčsku již jednou titul Knihovna Vysočiny obdržela. Její činnost však neustále nabírá nové nápady a nabízí svým spoluobčanům nové služby. Cestu si sem našli i čtenáři ze sousedních obcí.

Paní knihovnice Helena Hloušková se o všechny příkladně stará. Knihovna je plně automatizovaná pomocí AKS Clavius REKS. Příkladně spolupracuje s místní mateřskou školou, pořádá besedy, organizuje různé soutěže, výtvarné a rukodělné činnosti apod. Paní knihovnice pro své čtenáře sama vybírá výměnné soubory v Městské knihovně v Třebíči, navštěvuje zde školení i přednášky pořádané pro knihovníky. Ve své práci je velice zodpovědná a pro všechny čtenáře zajišťuje služby nad běžný rámec.

Na paní Helenu Hlouškovou mohou být v Kožichovicích právem hrdi, věříme, že i nadále zůstane své knihovně a čtenářům věrná.

Kožichovice Helena Hloušková

Na závěr bylo předáno ocenění II. stupně Místní knihovně v Polničce na Žďársku, která se svými výsledky řadí k těm nejlepším v našem kraji. Od roku 1998 ji vede paní Dana Machová a ocenění krajské knihovny získala hned mezi prvními, v roce 2003.

V útulném prostředí knihovny probíhá řada akcí pro všechny kategorie čtenářů i spoluobčanů, od těch nejmenších až po seniory. Pravidelně ji navštěvují děti z mateřské i ze základní školy, paní Machová však spolupracuje také s Klubem seniorů v Polničce – organizují společně návštěvy divadel a výstav.

O kvalitní, bezmála dvacetileté, práci knihovnice svědčí výsledky, které tato knihovna dosahuje.

Polnička Dana Machová

A co říká o své práci paní Machová:

„Víte, takový venkovský knihovník musí umět nejen vést evidenci a ostatní věci s tím spojené, ale i poradit při výběru knih a nejdůležitější je umět vyslechnout každou babičku či staršího člověka, nebo i malého školáčka, poptat se po zdraví, co je u nich nového nebo kolik bylo jedniček. Práce venkovského knihovníka je práce s lidmi, sdílet jejich radosti, ale i ty smutné chvilky, kdy známou tašku nepřinese ten, kterému patří, ale knihy přijde vrátit někdo z příbuzných“.

Zásluhou paní Dany Machové je činnost knihovny na vynikající odborné úrovni a knihovna zaujímá v podvědomí občanů své nezastupitelné místo.

Malá knihovnická slavnost, konaná pravidelně od roku 2002, přispívá k podpoře malých neprofesionálních knihoven. Získané ocenění je povzbuzením pro knihovníky v jejich další obětavé práci. Naším cílem je však i podchycení většího zájmu zřizovatelů o provoz „svých“ knihoven.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Nahoru