ZNAČENÍ NAUČNÉ LITERATURY

0 Všeobecnosti
001 Věda
002 Literatura a dokumenty. Dokumentace. Knihy
003 Systémy psaní a písma. Sématika a semiotika. Znaky a symboly. Kódy. Grafická znázornění
004 Věda o počítačích. Výpočetní technika
004.3 Technické vybavení. Technické prostředky. Hardware. Druhy počítačů
004.4 Programové vybavení a prostředky. Software. Programování
004.43 Počítačové programovací jazyky
004.6 Data. Údaje. Báze dat
004.7 Počítačová komunikace. Počítačové sítě. Internet
004.9 Aplikačně orientované počítačové postupy
005 Nauka o organizaci. Metodologie. Klasifikace a taxonomie
006 Normalizace a normy
007 Činnost a organizace. Informace. Teorie komunikace a regulace (kybernetika). Technika lidské práce
008 Civilizace. Kultura.
009 Humanitní vědy všeobecně
01 Bibliografie. Katalogy
02 Knihovnictví. Teorie knihovnictví
03 Všeobecné encyklopedie
05 Seriálové publikace. Periodika. Časopisy
06 Organizace a jiné typy kooperace. Kongresy. Výstavy. Muzea
07 Noviny. Tisk. Žurnalistika
09 Rukopisy. Vzácné a pozoruhodné knihy
1 Filozofie. Psychologie
11 Metafyzika
122/129 Speciální metafyzika
13 Filozofie ducha. Metafyzika duchovního života
133 Okultismus. Magie. Horoskopy
14 Filozofie. Filozofické systémy a hlediska
159.9 Psychologie
159.96 Zvláštní duševní stavy a procesy.(Parapsychologie. Psychotronika. Hypnotismus. Sugesce. Spánek. Sny. Hlubinná psychologie)
16 Logika
17 Etika. Morálka
2 Náboženství. Teologie
22 Náboženství Dálného Východu
23 Náboženství Indie
24 Buddhismus
25 Náboženství starověku. Předkolumbovská náboženství
26 Judaismus
27 Křesťanství
27-1 Křesťanská teologie
27-23 Bible
27-3 Ježíš Kristus. Christologie. Svatí
27-4 Praktická teologie. Křesťanský život a praxe. Pastorální teologie
27-5 Křesťanská bohoslužba a rituál. Liturgie
27-7 Organizace a struktura křesťanské církve. Osoby v církvi. Řeholní řády
27-9 Všeobecné dějiny křesťanské církve
271/279 Jednotlivé křesťanské církve, denominace a sekty
28 Islám
29 Moderní duchovní hnutí. Atheismus
3 Společenské vědy
30 Teorie, metodologie a metody společenských věd všeobecně. Sociografie
311 Statistika jako věda. Statistická teorie
314 Demografie.
316 Sociologie
32 Politika
321 Formy politické organizace. Státy jako politické síly (formy vlády)
323 Vnitřní politika
324 Volby. Referenda. Volební kampaně. Výsledky voleb
327 Mezinárodní politické vztahy.
329 Politické strany a hnutí
33 Ekonomika. Ekonomické vědy všeobecně
330 Ekonomie obecně. Ekonomické teorie. Makroekonomie. Mikroekonomie.
331 Práce. Zaměstnanost. Personalistika.
332 Regionální hospodářství. Územní hospodářství. Pozemky. Nemovitosti. Bytové hospodářství
334 Formy organizace a spolupráce v ekonomice. Průmysl. Podniky. Podnikání. Formy organizací
336 Finance. Peněžnictví. Bankovnictví
338 Národohospodářská politika. Řízení ekonomiky. Ekonomické plánování. Výroba. Služby. Ceny
339 Obchod. Mezinárodní hospodářské vztahy. Světová ekonomika.
34 Právo. Právní věda
340 Právo všeobecně. Právní metody a pomocné vědy.
341 Mezinárodní právo
342 Státní právo. Ústavní právo.
343 Trestní právo
347 Občanské právo. Rodinné právo. Obchodní právo
349 Pracovní právo. Pozemkové právo. Zemědělské právo. Právní úpravy ochrany životního prostředí
35 Veřejná správa. Státní správa. Vojenství
351 Úkoly veřejné správy. Policie. Veřejná bezpečnost. Vojenská správa
352/354 Místní a regionální správa. Ústřední správní orgány
355/359 Vojenství
36 Sociální péče. Ochrana spotřebitele. Pojišťovnictví
37 Pedagogika. Výchova. Vzdělání
371 Organizace výchovné a vzdělávací soustavy. Školství.
373 Všeobecné vzdělávací školství. Předškolní výchova. Základní a střední školy.Vyučovací předměty
374 Mimoškolní vzdělávání a výchova
376 Speciální pedagogika
377 Odborné vzdělávání. Příprava k povolání. Učňovské školství
378 Vysoké školy. Vědecká výchova
379.8 Využití volného času
39 Národopis. Etnografie. Folklór
391 Odívání, kroje, móda, ozdoby
392 Zvyky, mravy, obyčeje v soukromém životě
393 Smrt. Pohřby. Pohřební obyčeje
394 Veřejný život. Společenský život.
395 Ceremoniál. Etiketa. Společenské chování
398 Lidové zvyklosti. Pověsti. Legendy. Pověry. Snáře. Vánoce. Velikonoce
5 Přírodní vědy
502 Příroda. Studium a zachování přírody. Ochrana přírody. Přírodní rezervace. Chráněná území
504 Životní prostředí. Ekologie
51 Matematika
510 Základní a obecné úvahy o matematice
511 Teorie čísel Aritmetika
512 Algebra
514 Geometrie
515 Topologie
517 Matematická analýza
519 Kombinatorika. Teorie grafů. Matematická kybernetika
52 Astronomie. Astrofyzika.
528 Geodézie. Zeměměřičství. Fotogrammetrie. Dálkový průzkum. Kartografie
53 Fyzika
54 Chemie
55 Geologie. Meteorologie
56 Paleontologie
57 Biologie
58 Botanika
59 Zoologie
591 Všeobecná zoologie
592 Bezobratlí
596 Obratlovci
599 Savci
6 Užité vědy
608 Vynálezy a objevy. Patenty
61 Lékařství
611 Anatomie. Anatomie člověka a srovnávací anatomie
612 Fyziologie. Fyziologie člověka a srovnávací fyziologie
613 Hygiena. Sexuologie. Péče o dítě
614 První pomoc. Úrazy. Bezpečnost
615 Farmakologie. Lékárnictví. Léky. Drogy
615.8 Fyzioterapie. Lázeňství. Radioterapie. Psychoterapie. Rehabilitace. Alternativní terapie
615.89 Lidové léčitelství
616 Patologie. Klinická medicína
617 Ortopedie. Chirurgie. Oftalmologie
618 Gynekologie. Porodnictví
62 Technika
620 Energetické hospodářství
621 Strojírenství. Jaderná technika
621.3 Elektrotechnika. Elektronika
621.39 Sdělovací technika
621.396 Radiotechnika
621.397 Přenos obrazu. Televize
621.4 Motory
621.5 Pneumatická energie, stroje a nástroje. Chladící technika.
621.7 Výroba nástrojů. Zpracování kovů
621.8 Strojní součásti
621.9 Obrábění. Broušení. Soustružení. Vrtání
623 Vojenská technika
624/627 Inženýrské stavitelství
628 Zdravotní technika. Zásobování a úprava vody. Kanalizace. Odpadní vody. Odpady.
629 Dopravní prostředky
629.3 Technika pozemních dopravních prostředků. Automobily
629.73 Letecká technika. Letadla
629.78 Technika kosmických letů. Kosmonautika
63 Zemědělství
630 Lesnictví. Lesní hospodářství
631 Všeobecné otázky zemědělství
632 Choroby a škůdci rostlin. Ochrana rostlin
633 Rostlinná výroba
634 Ovocnářství. Vinohradnictví
635 Zahrádkářství. Zahradnictví
635.9 Okrasné rostliny. Květinářství
636 Chov zvířat. Domácí zvířata
636.09 Veterinární medicína. Nemoci domácích zvířat
637 Výrobky živočišného původu. Mlékárenství. Vejce. Maso a masné výrobky.
638 Chov hmyzu a jiných členovců. Včelařství. Pavouci
639 Myslivost. Rybářství. Akvaristika
64 Domácí hospodářství
641/642 Kuchařské recepty. Stolování
643/645 Byt a zařízení bytu
646 Odívání. Ošetřování těla
65 Řízení a organizace průmyslu, obchodu a spojů. Kancelářské práce. Administrativa. Telekomunikace. Polygrafický průmysl. Tisk
656.1/.7 Doprava
656.8 Pošta
657 Účetnictví
658 Řízení a správa podniku. Obchodní organizace. Marketing. Prodej. Distribuce. Skladování
659 Propagace. Reklama. Styk s veřejností
66 Chemická technologie. Chemický průmysl
663/664 Potravinářský průmysl
669 Hutnictví. Metalurgie. Výroba kovů
67/68 Různý průmysl
681 Přesná mechanika. Hodinářství. Měřící přístroje. Optické přístroje. Zvuková technika
689 Amatérské řemeslné práce. Kutilství
69 Stavebnictví. Stavební průmysl
7 Umění. Teorie umění. Estetika
7.01 Všeobecná teorie umění
7.03 Dějiny umění. Umělecké slohy
71 Územní plánování. Plánování krajiny. Stavba měst. Zahradní architektura
72/76 Výtvarné umění. Architektura
72 Architektura
73 Sochařství. Numismatika. Umělecké zpracování kovu
74 Umělecké kreslení. Umělecký průmysl a řemesla
746 Ruční práce
75 Malířství
75(437) České malířství
76 Grafické umění. Grafika
77 Fotografie. Film
779 Fotografické dokumenty a sbírky.
78 Hudba
78(437) Česká hudba
79 Zábava. Film. Hry. Sport
791 Film. Filmové umění. Filmové styly a žánry
792 Divadlo. Divadelní umění. Divadelní věda. Divadelní představení.
792(437) České divadlo
793 Společenské zábavy. Tance
794 Společenské hry.
796/799 Tělesná výchova. Sport.
796 Sport. Hry. Tělesná cvičení
796.03 Olympijské Hry. Spartakiády. Sportovní hnutí.
796.3 Míčové hry
796.4 Gymnastika. Lehká atletika
796.5 Turistika.Horolezectví. Orientační sport. Táboření
796.6/.7 Cyklistika. Motorismus
796.8 Bojový a obranný sport. Těžká atletika
796.9 Zimní sporty
796 Vodní sporty. Letecký sport
797 Jezdecký sport. Koňské dostihy.
798 Rybářský sport. Lovecký sport. Sportovní střelba
8 Jazykověda. Literatura
80 Jazykověda
81 Lingvistika. Jazyky. Teorie překladu. Dialekty. Slangy. Nářečí. Sématika. Lexikografie.
811 Jazyky
811.11 Západní jazyky = germánské jazyky
811.111 Angličtina
811.112.2 Němčina
811.124 Latina
811.13 Románské jazyky
811.133.1 Francouzština
811.14 Řečtina. Novořečtina
811.16 Slovanské jazyky. Slovenština
811.161.1 Ruština
811.162.3 Čeština
82 Krásná literatura. Literární věda
82-4 Eseje
82-8 Sborníky. Antologie. Kuriozity. Výroky. Aforismy. Přísloví. Citáty
82.0 Teorie literatury. Literární věda. Technika literatury
82.02 Literární školy, směry a hnutí
82.09 Literární kritika
821 Literatura v jednotlivých jazycích
821.11 Západní literatura = germánská literatura
821.111 Anglická literatura
821.112.2 Německá literatura
821.13 Románské literatury
821.131.1 Italská literatura
821.133.1 Francouzská literatura
821.16 Slovanské literatury. Slovenská literatura
821.161.1 Ruská literatura
821.162.3 Česká literatura – slovníky, učebnice
821.162.3 Česká literatura – monografie (červené přelepky)
9 Geografie. Dějiny
902 Archeologie
903 Prehistorie
904 Kulturní památky historického období
908 Studium oblastní a lokalit. Vlastivěda
91 Geografie
912 Mapy. Atlasy
913(4) Geografie Evropy
913(437.1/.3) Geografie České republiky
913(437.1) Geografie Čech
913(437.2/.3) Geografie Moravy a Slezska
913(5) Geografie Asie
913(6) Geografie Afriky
913(7/8) Geografie Severní, Střední a Jižní Ameriky
913(9) Geografie Oceánie. Austrálie. Arktis. Antarktis
929 Biografie. Životopisy. Genealogie. Heraldika
930 Historická věda
94(100) Světové dějiny
94(100) "04/14"  Dějiny středověku všeobecně
94(100) "15/.."  Dějiny novověku všeobecně
94(100) "1914/1918  Dějiny první světové války
94(100) "1939/1945  Dějiny druhé světové války
94(3) Dějiny starověku. Starověké dějiny různých zemí.
94(32) Dějiny starověkého Egypta
94(37) Dějiny starověkého Říma
94(38) Dějiny starověkého Řecka
94(4+5) Dějiny Ruska
94(4) Dějiny Evropy
94(4) Dějiny Evropy. Dějiny Německa
94(4) Dějiny Evropy. Dějiny Itálie
94(4) Dějiny Evropy. Dějiny Francie
94(4) Dějiny Evropy. Dějiny Velké Británie a Irska
94(437.1/.3) Dějiny České republiky
94(5) Dějiny Asie
94(6) Dějiny Afriky
94(7/8) Dějiny Severní, Střední a Jižní Ameriky
94(9) Dějiny Oceánie a Austrálie